دیگ شوفاژ چدنی

محصولات

پره جلو دیگ 1300 استار شوفاژکار
پره جلو دیگ 1300 استار شوفاژکار
11,510,11010,359,099 تومان
10 %
پره عقب دیگ 1300 استار شوفاژکار
پره عقب دیگ 1300 استار شوفاژکار
11,991,51010,792,359 تومان
10 %
پره وسط دیگ توربو شوفاژکار
پره وسط دیگ توربو شوفاژکار
4,276,8003,849,120 تومان
10 %
پره جلوی دیگ توربو شوفاژکار
پره جلوی دیگ توربو شوفاژکار
4,878,8004,390,920 تومان
10 %
پره عقب دیگ توربو شوفاژکار
پره عقب دیگ توربو شوفاژکار
4,558,5004,102,650 تومان
10 %
پره وسط دیگ سوپر 400 شوفاژکار
پره وسط دیگ سوپر 400 شوفاژکار
3,168,6002,851,740 تومان
10 %
پره عقب دیگ سوپر 400 شوفاژکار
پره عقب دیگ سوپر 400 شوفاژکار
4,198,5003,778,650 تومان
10 %
پره وسط دیگ سوپر 300 شوفاژکار
پره وسط دیگ سوپر 300 شوفاژکار
1,699,6001,529,640 تومان
10 %
پره عقب دیگ سوپر 300 شوفاژکار
پره عقب دیگ سوپر 300 شوفاژکار
2,027,7401,824,966 تومان
10 %
دیگ چدنی استار 10_1300 پره 10 بار
دیگ چدنی استار 10_1300 پره 10 بار
106,525,84395,873,258 تومان
10 %
دیگ چدنی استار 20_1300 پره 10 بار
دیگ چدنی استار 20_1300 پره 10 بار
207,879,750187,091,775 تومان
10 %
دیگ چدنی استار 19_1300 پره 10 بار
دیگ چدنی استار 19_1300 پره 10 بار
197,762,418177,986,176 تومان
10 %
دیگ چدنی استار 18_1300 پره 10 بار
دیگ چدنی استار 18_1300 پره 10 بار
187,644,837168,880,353 تومان
10 %
دیگ چدنی استار 17_1300 پره 10 بار
دیگ چدنی استار 17_1300 پره 10 بار
177,482,421159,734,178 تومان
10 %
دیگ چدنی استار 16_1300 پره 10 بار
دیگ چدنی استار 16_1300 پره 10 بار
167,320,128150,588,115 تومان
10 %
دیگ چدنی استار 15_1300 پره 10 بار
دیگ چدنی استار 15_1300 پره 10 بار
157,247,632141,522,869 تومان
10 %
دیگ چدنی استار 14_1300 پره 10 بار
دیگ چدنی استار 14_1300 پره 10 بار
147,085,216132,376,694 تومان
10 %
دیگ چدنی استار 13_1300 پره 10 بار
دیگ چدنی استار 13_1300 پره 10 بار
136,922,427123,230,184 تومان
10 %
دیگ چدنی استار 12_1300 پره 10 بار
دیگ چدنی استار 12_1300 پره 10 بار
126,805,219114,124,697 تومان
10 %
دیگ چدنی استار 11_1300 پره 10 بار
دیگ چدنی استار 11_1300 پره 10 بار
116,687,514105,018,763 تومان
10 %
دیگ چدنی استار 9_1300 پره 10 بار
دیگ چدنی استار 9_1300 پره 10 بار
96,363,05486,726,748 تومان
10 %
دیگ چدنی استار 8_1300 پره 10 بار
دیگ چدنی استار 8_1300 پره 10 بار
86,245,59777,621,038 تومان
10 %
دیگ چدنی  استار 7_1300 10پره بار
دیگ چدنی استار 7_1300 10پره بار
76,128,14168,515,327 تومان
10 %
دیگ چدنی سوپر هیت 19_1300 پره 6 بار
دیگ چدنی سوپر هیت 19_1300 پره 6 بار
178,291,956160,462,760 تومان
10 %
	دیگ چدنی سوپر هیت 18_1300 پره 6 بار
دیگ چدنی سوپر هیت 18_1300 پره 6 بار
169,074,081152,166,672 تومان
10 %
دیگ چدنی سوپر هیت 17_1300 پره 6 بار
دیگ چدنی سوپر هیت 17_1300 پره 6 بار
159,810,872143,829,785 تومان
10 %
دیگ چدنی سوپر هیت 16_1300 پره 6 بار
دیگ چدنی سوپر هیت 16_1300 پره 6 بار
150,547,912135,493,121 تومان
10 %
	دیگ چدنی سوپر هیت 15_1300 پره 6 بار
دیگ چدنی سوپر هیت 15_1300 پره 6 بار
141,329,291127,196,362 تومان
10 %
	دیگ چدنی سوپر هیت 14_1300 پره 6 بار
دیگ چدنی سوپر هیت 14_1300 پره 6 بار
132,111,167118,900,050 تومان
10 %
	دیگ چدنی سوپر هیت13_1300 پره 6 بار
دیگ چدنی سوپر هیت13_1300 پره 6 بار
122,848,207110,563,386 تومان
10 %
	دیگ چدنی سوپر هیت 12_1300 پره 6 بار
دیگ چدنی سوپر هیت 12_1300 پره 6 بار
113,585,371102,226,834 تومان
10 %
دیگ چدنی توربو 15 پره
دیگ چدنی توربو 15 پره
69,050,97762,145,879 تومان
10 %
دیگ چدنی توربو 14 پره
دیگ چدنی توربو 14 پره
64,653,67658,188,308 تومان
10 %
دیگ چدنی توربو 13 پره
دیگ چدنی توربو 13 پره
60,256,49954,230,849 تومان
10 %
دیگ چدنی توربو 12 پره
دیگ چدنی توربو 12 پره
55,918,06950,326,262 تومان
10 %
دیگ چدنی توربو 11 پره
دیگ چدنی توربو 11 پره
51,521,14046,369,026 تومان
10 %
دیگ چدنی توربو 10 پره
دیگ چدنی توربو 10 پره
47,183,08342,464,774 تومان
10 %
دیگ چدنی توربو 9 پره
دیگ چدنی توربو 9 پره
42,785,16138,506,645 تومان
10 %
دیگ چدنی توربو 8 پره
دیگ چدنی توربو 8 پره
38,388,23234,549,409 تومان
10 %
دیگ چدنی سوپر 6_400 پره
دیگ چدنی سوپر 6_400 پره
22,284,07420,055,667 تومان
10 %
دیگ چدنی سولار 13_400
دیگ چدنی سولار 13_400
41,252,21337,126,992 تومان
10 %
دیگ چدنی سولار 12_400
دیگ چدنی سولار 12_400
38,522,17634,669,959 تومان
10 %
دیگ چدنی سولار 11_400
دیگ چدنی سولار 11_400
35,868,31632,281,484 تومان
10 %
دیگ چدنی سولار 10_400
دیگ چدنی سولار 10_400
33,061,70629,755,535 تومان
10 %
دیگ چدنی سولار 9_400
دیگ چدنی سولار 9_400
30,407,97827,367,180 تومان
10 %
دیگ چدنی سولار 8_400
دیگ چدنی سولار 8_400
27,602,42624,842,183 تومان
10 %
دیگ چدنی سولار 7_400
دیگ چدنی سولار 7_400
24,948,43322,453,590 تومان
10 %
دیگ چدنی سولار 10_300
دیگ چدنی سولار 10_300
22,681,27120,413,144 تومان
10 %
دیگ چدنی سولار 9_300
دیگ چدنی سولار 9_300
20,799,22218,719,299 تومان
10 %
دیگ چدنی سولار 8_300
دیگ چدنی سولار 8_300
18,826,00016,943,000 تومان
10 %
دیگ چدنی سولار7_300
دیگ چدنی سولار7_300
16,943,87015,249,483 تومان
10 %
دیگ چدنی سولار 6_300 پره
دیگ چدنی سولار 6_300 پره
15,061,82013,555,638 تومان
10 %
دیگ چدنی سولار 5_300 پره
دیگ چدنی سولار 5_300 پره
12,999,38111,699,443 تومان
10 %
دیگ چدنی سوپر 13_400 پره
دیگ چدنی سوپر 13_400 پره
46,463,00041,816,000 تومان
10 %
دیگ چدنی سوپر 12_400 پره
دیگ چدنی سوپر 12_400 پره
42,976,18038,678,562 تومان
10 %
دیگ چدنی سوپر 11_400 پره
دیگ چدنی سوپر 11_400 پره
39,566,07235,609,464 تومان
10 %
دیگ چدنی سوپر 10_400 پره
دیگ چدنی سوپر 10_400 پره
36,079,19832,471,278 تومان
10 %
دیگ چدنی سوپر 9_400 پره
دیگ چدنی سوپر 9_400 پره
32,668,83229,401,948 تومان
10 %
دیگ چدنی سوپر 8_400 پره
دیگ چدنی سوپر 8_400 پره
29,257,43526,331,691 تومان
10 %
دیگ چدنی سوپر 7_400 پره
دیگ چدنی سوپر 7_400 پره
25,770,94823,193,853 تومان
10 %
دیگ چدنی سوپر 5_400 پره
دیگ چدنی سوپر 5_400 پره
18,873,19216,985,873 تومان
10 %
دیگ چدنی سوپر 9_300 پره
دیگ چدنی سوپر 9_300 پره
16,646,36914,981,732 تومان
10 %
دیگ چدنی سوپر 8_300 پره
دیگ چدنی سوپر 8_300 پره
15,018,72413,516,851 تومان
10 %
دیگ چدنی سوپر 7_300 پره
دیگ چدنی سوپر 7_300 پره
13,316,88911,985,200 تومان
10 %
دیگ چدنی سوپر 6_300 پره
دیگ چدنی سوپر 6_300 پره
11,615,95610,454,361 تومان
10 %
دیگ چدنی سوپر 5_300 پره
دیگ چدنی سوپر 5_300 پره
9,988,1828,989,364 تومان
10 %

دیگ شوفاژ چدنی

دیگ شوفاژ چدنی

 دیگهای چدنی به صورت پره ای تولید می شوند. جنس پره ها از آلیاژ چدن است. آلیاژ چدن در برابر خوردگی و زنگ زدگی مقاومت خوبی دارد. دیگ های چدنی به نام های بویلر چدنی ، دیگ آبگرم ، دیگ شوفاژ ، دیگ شوفاژخونه ، دیگ موتورخانه ، دیگ استخر ، دیگ جکوزی و بویلر آبگرم نیز خوانده می شوند. بر اساس ظرفیت حرارتی تعداد پره ها متغیر است. دیگ های چدنی امروزه اکثرا بصورت سه پاس تولید می شوند. منظور از پاس این است که گازهای ناشی از احتراق مشعل که در وسط پره ها مشعل وجود دارد ، دارای گرمای زیادی است این گاز ها برای خروج مسیر رفت و برگشت را در دیگ طی می کنند تا از دیگ خارج شوند.این کار باعث افزایش راندمان حرارتی دیگ می شود.

انواع دیگ چدنی در ایران تولید می شود. تفاوت این دیگها در تعداد پره های بکار رفته در آنها و ظرفیت حرارتی آنها است. بیشترین کاربرد این دیگ ها در گرم خانه ها شوفاژخانه ها ، استخرها ، برجها و اماکنی که احتیاج به آبگرم دارند، است. دیگ های چدنی برای فشار های پایین و حداکثر 5 بار کاربرد دارند. بیشتر جهت مصارف خانگی و صنعتی سبک بکار می رود. بهتر است برای مناطق سردسیر استفاده نشود زیرا اختلاف دمای آب ممکن است باعث ترک خوردن پره ها شود. دیگهای چدنی دارای مقاومت خوبی در برابر خوردگی و زنگ زدگی هستند.

 

مزایای دیگ شوفاژ چدنی

( بویلر چدنی - دیگ آبگرم - دیگ شوفاژ - دیگ شوفاژخونه - دیگ موتورخانه - دیگ استخر - دیگ جکوزی - بویلر آبگرم)

 دیگ های چدنی ابعاد کوچکی دارند و در موتورخانه فضای کمی را اشغال می کنند.

دارای راندمان و بازده بالایی هستند.

دیگ چدنی دارای قیمت پایین تری نسبت دیگ های فولادی هستند. 

دیگ چدنی دارای مدت گارانتی و خدمات پس از فروش بیشتری نسبت به دیگ های فولادی دارند.

حمل و نقل دیگ چدنی به دلیل پره ای بودن به راحتی انجام می شود. قطعات آن جدا از هم بوده و در محل نصب و مونتاژ می شود.

در دیگ های چدنی اگر پره ای آسیب ببیند ، به راحتی قابل تعویض است.

در برابر خوردگی و زنگ زدگی مقاوم هستند.

ظرفیت حرارتی آنها با تغییر پره ها متغیر است.

معایب دیگ چدنی

 پره ها چون از جنس چدن است ممکن است در اثر فشار زیاد و گرم و سرد شدن ناگهانی ترک بخورد و آسیب ببیند.

در اثر رسوب مواد محلول در آب بر روی پره ها از راندمان دیگ کاسته می شود.

بازدهی دیگ های چدنی نسبت به دیگهای فولادی کمتر است.

پره ها نسبت به شعله مستقیم شعله حساس هستندو بایستی مشعل درست و صحیح در دیگ چدنی نصب شود.

در مناطق سردسیر چون دمای آب ورودی به دیگ خیلی پایین است ممکن است باعث ترکیدگی پره ها گردد.

هزینه نصب آن بالا است.

 

sholehbaran
sholehbaran

شرکت فنی مهندسی شعله باران نماینده رسمی شرکت صنعتی شوفاژکار و ایران رادیاتور