دیگ شوفاژ چدنی

محصولات

پره وسط دیگ 1300 استار شوفاژکار
پره وسط دیگ 1300 استار شوفاژکار
18,999,100 تومان15 %
16,149,000 تومان
پره جلو دیگ 1300 استار شوفاژکار
پره جلو دیگ 1300 استار شوفاژکار
20,055,100 تومان15 %
17,046,000 تومان
پره عقب دیگ 1300 استار شوفاژکار
پره عقب دیگ 1300 استار شوفاژکار
20,893,900 تومان15 %
17,759,000 تومان
پره وسط دیگ سولار 400 شوفاژکار
پره وسط دیگ سولار 400 شوفاژکار
4,631,600 تومان12.02 %
4,075,000 تومان
پره جلو دیگ سولار 400 شوفاژکار
پره جلو دیگ سولار 400 شوفاژکار
8,214,900 تومان12 %
7,229,000 تومان
پره عقب دیگ سولار 400 شوفاژکار
پره عقب دیگ سولار 400 شوفاژکار
9,317,300 تومان12 %
8,199,000 تومان
پره وسط دیگ سولار 300 شوفاژکار
پره وسط دیگ سولار 300 شوفاژکار
3,270,100 تومان12.02 %
2,877,000 تومان
پره جلو دیگ سولار 300 شوفاژکار
پره جلو دیگ سولار 300 شوفاژکار
4,406,800 تومان12.02 %
3,877,000 تومان
پره عقب دیگ سولار 300 شوفاژکار
پره عقب دیگ سولار 300 شوفاژکار
5,499,600 تومان12.01 %
4,839,000 تومان
پره وسط دیگ 1300 سوپر هیت شوفاژکار
پره وسط دیگ 1300 سوپر هیت شوفاژکار
16,813,900 تومان15 %
14,291,000 تومان
پره جلوی دیگ 1300 سوپر هیت شوفاژکار
پره جلوی دیگ 1300 سوپر هیت شوفاژکار
18,067,800 تومان15 %
15,357,000 تومان
پره عقب دیگ 1300 سوپر هیت شوفاژکار
پره عقب دیگ 1300 سوپر هیت شوفاژکار
18,490,900 تومان15 %
15,717,000 تومان
پره وسط دیگ توربو شوفاژکار
پره وسط دیگ توربو شوفاژکار
7,790,600 تومان15 %
6,622,000 تومان
پره جلوی دیگ توربو شوفاژکار
پره جلوی دیگ توربو شوفاژکار
8,887,200 تومان15 %
7,554,000 تومان
پره عقب دیگ توربو شوفاژکار
پره عقب دیگ توربو شوفاژکار
8,303,800 تومان15 %
7,058,000 تومان
پره وسط دیگ سوپر 400 شوفاژکار
پره وسط دیگ سوپر 400 شوفاژکار
6,191,600 تومان15.01 %
5,262,000 تومان
پره جلوی دیگ سوپر 400 شوفاژکار
پره جلوی دیگ سوپر 400 شوفاژکار
7,123,800 تومان15 %
6,055,000 تومان
پره عقب دیگ سوپر 400 شوفاژکار
پره عقب دیگ سوپر 400 شوفاژکار
8,204,300 تومان15.01 %
6,973,000 تومان
پره وسط دیگ سوپر 300 شوفاژکار
پره وسط دیگ سوپر 300 شوفاژکار
3,096,000 تومان15.02 %
2,631,000 تومان
پره جلوی دیگ سوپر 300 شوفاژکار
پره جلوی دیگ سوپر 300 شوفاژکار
3,356,400 تومان15.03 %
2,852,000 تومان
پره عقب دیگ سوپر 300 شوفاژکار
پره عقب دیگ سوپر 300 شوفاژکار
3,358,600 تومان15.02 %
2,854,000 تومان
دیگ چدنی استار 10_1300 پره 10 بار
دیگ چدنی استار 10_1300 پره 10 بار
185,610,500 تومان19.2 %
149,970,000 تومان
دیگ چدنی استار 20_1300 پره 10 بار
دیگ چدنی استار 20_1300 پره 10 بار
362,209,800 تومان19.2 %
292,665,000 تومان
دیگ چدنی استار 19_1300 پره 10 بار
دیگ چدنی استار 19_1300 پره 10 بار
344,581,300 تومان19.2 %
278,420,000 تومان
دیگ چدنی استار 18_1300 پره 10 بار
دیگ چدنی استار 18_1300 پره 10 بار
326,952,200 تومان19.2 %
264,177,000 تومان
دیگ چدنی استار 17_1300 پره 10 بار
دیگ چدنی استار 17_1300 پره 10 بار
309,245,300 تومان19.2 %
249,870,000 تومان
دیگ چدنی استار 16_1300 پره 10 بار
دیگ چدنی استار 16_1300 پره 10 بار
291,538,600 تومان19.2 %
235,563,000 تومان
دیگ چدنی استار 15_1300 پره 10 بار
دیگ چدنی استار 15_1300 پره 10 بار
273,988,300 تومان19.2 %
221,380,000 تومان
دیگ چدنی استار 14_1300 پره 10 بار
دیگ چدنی استار 14_1300 پره 10 بار
256,281,200 تومان19.2 %
207,075,000 تومان
دیگ چدنی استار 13_1300 پره 10 بار
دیگ چدنی استار 13_1300 پره 10 بار
238,573,600 تومان19.2 %
192,770,000 تومان
دیگ چدنی استار 12_1300 پره 10 بار
دیگ چدنی استار 12_1300 پره 10 بار
220,945,400 تومان19.2 %
178,525,000 تومان
دیگ چدنی استار 11_1300 پره 10 بار
دیگ چدنی استار 11_1300 پره 10 بار
203,316,400 تومان19.2 %
164,280,000 تومان
دیگ چدنی استار 9_1300 پره 10 بار
دیگ چدنی استار 9_1300 پره 10 بار
167,903,200 تومان19.2 %
135,665,000 تومان
دیگ چدنی استار 8_1300 پره 10 بار
دیگ چدنی استار 8_1300 پره 10 بار
150,274,300 تومان19.2 %
121,421,000 تومان
دیگ چدنی  استار 7_1300 10پره بار
دیگ چدنی استار 7_1300 10پره بار
132,645,600 تومان19.2 %
107,177,000 تومان
دیگ چدنی شوفاژکار مدل20_1300پره سوپر هیت 6 بار
دیگ چدنی شوفاژکار مدل20_1300پره سوپر هیت 6 بار
326,717,400 تومان19.2 %
263,987,000 تومان
دیگ چدنی سوپر هیت 19_1300 پره 6 بار
دیگ چدنی سوپر هیت 19_1300 پره 6 بار
310,655,800 تومان19.2 %
251,010,000 تومان
	دیگ چدنی سوپر هیت 18_1300 پره 6 بار
دیگ چدنی سوپر هیت 18_1300 پره 6 بار
294,594,700 تومان19.2 %
238,032,000 تومان
دیگ چدنی سوپر هیت 17_1300 پره 6 بار
دیگ چدنی سوپر هیت 17_1300 پره 6 بار
278,454,400 تومان19.2 %
224,990,000 تومان
دیگ چدنی سوپر هیت 16_1300 پره 6 بار
دیگ چدنی سوپر هیت 16_1300 پره 6 بار
262,314,700 تومان19.2 %
211,950,000 تومان
	دیگ چدنی سوپر هیت 15_1300 پره 6 بار
دیگ چدنی سوپر هیت 15_1300 پره 6 بار
246,252,200 تومان19.2 %
198,971,000 تومان
	دیگ چدنی سوپر هیت 14_1300 پره 6 بار
دیگ چدنی سوپر هیت 14_1300 پره 6 بار
230,190,600 تومان19.2 %
185,995,000 تومان
	دیگ چدنی سوپر هیت13_1300 پره 6 بار
دیگ چدنی سوپر هیت13_1300 پره 6 بار
214,050,700 تومان19.2 %
172,950,000 تومان
	دیگ چدنی سوپر هیت 12_1300 پره 6 بار
دیگ چدنی سوپر هیت 12_1300 پره 6 بار
197,911,000 تومان19.2 %
159,910,000 تومان
	دیگ چدنی سوپر هیت 11_1300 پره 6 بار
دیگ چدنی سوپر هیت 11_1300 پره 6 بار
181,849,100 تومان19.2 %
146,935,000 تومان
	دیگ چدنی سوپر هیت 10_1300 پره 6 بار
دیگ چدنی سوپر هیت 10_1300 پره 6 بار
165,708,800 تومان19.2 %
133,890,000 تومان
	دیگ چدنی سوپر هیت 9_1300 پره 6 بار
دیگ چدنی سوپر هیت 9_1300 پره 6 بار
149,647,800 تومان19.2 %
120,915,000 تومان
دیگ چدنی سوپر هیت 8_1300 پره 6 بار
دیگ چدنی سوپر هیت 8_1300 پره 6 بار
133,507,000 تومان19.2 %
107,875,000 تومان
دیگ چدنی سوپر هیت 7_1300 پره 6 بار
دیگ چدنی سوپر هیت 7_1300 پره 6 بار
117,446,300 تومان19.2 %
94,896,000 تومان
دیگ چدنی توربو 15 پره
دیگ چدنی توربو 15 پره
125,783,300 تومان19.2 %
101,632,000 تومان
دیگ چدنی توربو 14 پره
دیگ چدنی توربو 14 پره
117,773,200 تومان19.2 %
95,160,000 تومان
دیگ چدنی توربو 13 پره
دیگ چدنی توربو 13 پره
109,763,300 تومان19.2 %
88,688,000 تومان
دیگ چدنی توربو 12 پره
دیگ چدنی توربو 12 پره
101,860,400 تومان19.2 %
82,300,000 تومان
دیگ چدنی توربو 11 پره
دیگ چدنی توربو 11 پره
93,851,000 تومان19.43 %
75,613,000 تومان
دیگ چدنی توربو 10 پره
دیگ چدنی توربو 10 پره
85,948,600 تومان19.2 %
69,446,000 تومان
دیگ چدنی توربو 9 پره
دیگ چدنی توربو 9 پره
77,937,600 تومان19.2 %
62,973,000 تومان
دیگ چدنی توربو 8 پره
دیگ چدنی توربو 8 پره
69,628,100 تومان19.2 %
56,260,000 تومان
دیگ چدنی سوپر 6_400 پره
دیگ چدنی سوپر 6_400 پره
43,544,900 تومان19.2 %
35,184,000 تومان
دیگ چدنی سولار 13_400
دیگ چدنی سولار 13_400
68,966,500 تومان14.5 %
58,966,000 تومان
دیگ چدنی سولار 12_400
دیگ چدنی سولار 12_400
64,402,200 تومان14.5 %
55,063,000 تومان
دیگ چدنی سولار 11_400
دیگ چدنی سولار 11_400
59,965,600 تومان14.5 %
51,270,000 تومان
دیگ چدنی سولار 10_400
دیگ چدنی سولار 10_400
55,273,600 تومان14.5 %
47,258,000 تومان
دیگ چدنی سولار 9_400
دیگ چدنی سولار 9_400
50,836,800 تومان14.5 %
43,465,000 تومان
دیگ چدنی سولار 8_400
دیگ چدنی سولار 8_400
46,146,400 تومان14.5 %
39,455,000 تومان
دیگ چدنی سولار 7_400
دیگ چدنی سولار 7_400
41,709,400 تومان14.5 %
35,660,000 تومان
دیگ چدنی سولار 10_300
دیگ چدنی سولار 10_300
37,918,900 تومان14.5 %
32,420,000 تومان
دیگ چدنی سولار 9_300
دیگ چدنی سولار 9_300
34,772,600 تومان14.5 %
29,730,000 تومان
دیگ چدنی سولار 8_300
دیگ چدنی سولار 8_300
31,474,600 تومان14.5 %
26,910,000 تومان
دیگ چدنی سولار7_300
دیگ چدنی سولار7_300
28,327,300 تومان14.5 %
24,220,000 تومان
دیگ چدنی سولار 6_300 پره
دیگ چدنی سولار 6_300 پره
25,180,600 تومان14.5 %
21,530,000 تومان
دیگ چدنی سولار 5_300 پره
دیگ چدنی سولار 5_300 پره
21,732,700 تومان14.51 %
18,580,000 تومان
دیگ چدنی سوپر 13_400 پره
دیگ چدنی سوپر 13_400 پره
0 تومان
ناموجود
دیگ چدنی سوپر 12_400 پره
دیگ چدنی سوپر 12_400 پره
83,979,800 تومان19.2 %
67,855,000 تومان
دیگ چدنی سوپر 11_400 پره
دیگ چدنی سوپر 11_400 پره
77,315,300 تومان19.2 %
62,470,000 تومان
دیگ چدنی سوپر 10_400 پره
دیگ چدنی سوپر 10_400 پره
70,501,600 تومان19.2 %
56,965,000 تومان
دیگ چدنی سوپر 9_400 پره
دیگ چدنی سوپر 9_400 پره
63,837,500 تومان19.2 %
51,580,000 تومان
دیگ چدنی سوپر 8_400 پره
دیگ چدنی سوپر 8_400 پره
57,171,400 تومان19.2 %
46,194,000 تومان
دیگ چدنی سوپر 7_400 پره
دیگ چدنی سوپر 7_400 پره
50,358,600 تومان19.2 %
40,689,000 تومان
دیگ چدنی سوپر 5_400 پره
دیگ چدنی سوپر 5_400 پره
36,879,800 تومان19.2 %
29,798,000 تومان
دیگ چدنی سوپر 9_300 پره
دیگ چدنی سوپر 9_300 پره
30,322,900 تومان19.2 %
24,500,000 تومان
دیگ چدنی سوپر 8_300 پره
دیگ چدنی سوپر 8_300 پره
27,358,200 تومان19.2 %
22,105,000 تومان
دیگ چدنی سوپر 7_300 پره
دیگ چدنی سوپر 7_300 پره
24,258,000 تومان19.2 %
19,600,000 تومان
دیگ چدنی سوپر 6_300 پره
دیگ چدنی سوپر 6_300 پره
21,159,700 تومان19.19 %
17,100,000 تومان
دیگ چدنی سوپر 5_300 پره
دیگ چدنی سوپر 5_300 پره
18,194,500 تومان19.21 %
14,700,000 تومان
دیگ چدنی سولار 300
دیگ چدنی سولار 300
0 تومان
ناموجود
دیگ چدنی سولار 400
دیگ چدنی سولار 400
0 تومان
ناموجود
دیگ چدنی سوپر 400
دیگ چدنی سوپر 400
0 تومان
ناموجود
دیگ چدنی سوپر 300
دیگ چدنی سوپر 300
0 تومان
ناموجود
دیگ چدنی 1300
دیگ چدنی 1300
0 تومان
ناموجود

دیگ شوفاژ چدنی

دیگ شوفاژ چدنی

 دیگهای چدنی به صورت پره ای تولید می شوند. جنس پره ها از آلیاژ چدن است. آلیاژ چدن در برابر خوردگی و زنگ زدگی مقاومت خوبی دارد. دیگ های چدنی به نام های بویلر چدنی ، دیگ آبگرم ، دیگ شوفاژ ، دیگ شوفاژخونه ، دیگ موتورخانه ، دیگ استخر ، دیگ جکوزی و بویلر آبگرم نیز خوانده می شوند. بر اساس ظرفیت حرارتی تعداد پره ها متغیر است. دیگ های چدنی امروزه اکثرا بصورت سه پاس تولید می شوند. منظور از پاس این است که گازهای ناشی از احتراق مشعل که در وسط پره ها مشعل وجود دارد ، دارای گرمای زیادی است این گاز ها برای خروج مسیر رفت و برگشت را در دیگ طی می کنند تا از دیگ خارج شوند.این کار باعث افزایش راندمان حرارتی دیگ می شود.

انواع دیگ چدنی در ایران تولید می شود. تفاوت این دیگها در تعداد پره های بکار رفته در آنها و ظرفیت حرارتی آنها است. بیشترین کاربرد این دیگ ها در گرم خانه ها شوفاژخانه ها ، استخرها ، برجها و اماکنی که احتیاج به آبگرم دارند، است. دیگ های چدنی برای فشار های پایین و حداکثر 5 بار کاربرد دارند. بیشتر جهت مصارف خانگی و صنعتی سبک بکار می رود. بهتر است برای مناطق سردسیر استفاده نشود زیرا اختلاف دمای آب ممکن است باعث ترک خوردن پره ها شود. دیگهای چدنی دارای مقاومت خوبی در برابر خوردگی و زنگ زدگی هستند.

 

مزایای دیگ شوفاژ چدنی

( بویلر چدنی - دیگ آبگرم - دیگ شوفاژ - دیگ شوفاژخونه - دیگ موتورخانه - دیگ استخر - دیگ جکوزی - بویلر آبگرم)

 دیگ های چدنی ابعاد کوچکی دارند و در موتورخانه فضای کمی را اشغال می کنند.

دارای راندمان و بازده بالایی هستند.

دیگ چدنی دارای قیمت پایین تری نسبت دیگ های فولادی هستند. 

دیگ چدنی دارای مدت گارانتی و خدمات پس از فروش بیشتری نسبت به دیگ های فولادی دارند.

حمل و نقل دیگ چدنی به دلیل پره ای بودن به راحتی انجام می شود. قطعات آن جدا از هم بوده و در محل نصب و مونتاژ می شود.

در دیگ های چدنی اگر پره ای آسیب ببیند ، به راحتی قابل تعویض است.

در برابر خوردگی و زنگ زدگی مقاوم هستند.

ظرفیت حرارتی آنها با تغییر پره ها متغیر است.

معایب دیگ چدنی

 پره ها چون از جنس چدن است ممکن است در اثر فشار زیاد و گرم و سرد شدن ناگهانی ترک بخورد و آسیب ببیند.

در اثر رسوب مواد محلول در آب بر روی پره ها از راندمان دیگ کاسته می شود.

بازدهی دیگ های چدنی نسبت به دیگهای فولادی کمتر است.

پره ها نسبت به شعله مستقیم شعله حساس هستندو بایستی مشعل درست و صحیح در دیگ چدنی نصب شود.

در مناطق سردسیر چون دمای آب ورودی به دیگ خیلی پایین است ممکن است باعث ترکیدگی پره ها گردد.

هزینه نصب آن بالا است.

 

sholehbaran
sholehbaran

شرکت فنی مهندسی شعله باران نماینده رسمی شرکت صنعتی شوفاژکار و ایران رادیاتور