دیگ شوفاژ چدنی

محصولات

پره وسط دیگ 1300 استار شوفاژکار
پره وسط دیگ 1300 استار شوفاژکار
13,193,857 تومان11 %
11,742,532 تومان
پره جلو دیگ 1300 استار شوفاژکار
پره جلو دیگ 1300 استار شوفاژکار
13,927,234 تومان11 %
12,395,238 تومان
پره عقب دیگ 1300 استار شوفاژکار
پره عقب دیگ 1300 استار شوفاژکار
14,509,727 تومان11 %
12,913,657 تومان
پره وسط دیگ سولار 400 شوفاژکار
پره وسط دیگ سولار 400 شوفاژکار
3,595,979 تومان11 %
3,200,421 تومان
پره جلو دیگ سولار 400 شوفاژکار
پره جلو دیگ سولار 400 شوفاژکار
6,377,203 تومان11 %
5,675,710 تومان
پره عقب دیگ سولار 400 شوفاژکار
پره عقب دیگ سولار 400 شوفاژکار
7,233,872 تومان11 %
6,438,146 تومان
پره وسط دیگ سولار 300 شوفاژکار
پره وسط دیگ سولار 300 شوفاژکار
2,538,880 تومان11 %
2,259,603 تومان
پره جلو دیگ سولار 300 شوفاژکار
پره جلو دیگ سولار 300 شوفاژکار
3,415,498 تومان11 %
3,039,793 تومان
پره عقب دیگ سولار 300 شوفاژکار
پره عقب دیگ سولار 300 شوفاژکار
4,269,900 تومان11 %
3,800,211 تومان
پره وسط دیگ 1300 سوپر هیت شوفاژکار
پره وسط دیگ 1300 سوپر هیت شوفاژکار
11,676,258 تومان11 %
10,391,869 تومان
پره جلوی دیگ 1300 سوپر هیت شوفاژکار
پره جلوی دیگ 1300 سوپر هیت شوفاژکار
12,547,095 تومان11 %
11,166,914 تومان
پره عقب دیگ 1300 سوپر هیت شوفاژکار
پره عقب دیگ 1300 سوپر هیت شوفاژکار
12,841,125 تومان11 %
11,428,601 تومان
پره وسط دیگ توربو شوفاژکار
پره وسط دیگ توربو شوفاژکار
5,410,152 تومان11 %
4,815,035 تومان
پره جلوی دیگ توربو شوفاژکار
پره جلوی دیگ توربو شوفاژکار
6,171,682 تومان11 %
5,492,796 تومان
پره عقب دیگ توربو شوفاژکار
پره عقب دیگ توربو شوفاژکار
5,766,502 تومان11 %
5,132,186 تومان
پره وسط دیگ سوپر 400 شوفاژکار
پره وسط دیگ سوپر 400 شوفاژکار
4,486,737 تومان11 %
3,993,195 تومان
پره جلوی دیگ سوپر 400 شوفاژکار
پره جلوی دیگ سوپر 400 شوفاژکار
5,162,169 تومان11 %
4,594,330 تومان
پره عقب دیگ سوپر 400 شوفاژکار
پره عقب دیگ سوپر 400 شوفاژکار
5,945,040 تومان11 %
5,291,085 تومان
پره وسط دیگ سوپر 300 شوفاژکار
پره وسط دیگ سوپر 300 شوفاژکار
2,243,472 تومان11 %
1,996,690 تومان
پره جلوی دیگ سوپر 300 شوفاژکار
پره جلوی دیگ سوپر 300 شوفاژکار
2,432,232 تومان11 %
2,164,686 تومان
پره عقب دیگ سوپر 300 شوفاژکار
پره عقب دیگ سوپر 300 شوفاژکار
2,433,288 تومان11 %
2,165,626 تومان
دیگ چدنی استار 10_1300 پره 10 بار
دیگ چدنی استار 10_1300 پره 10 بار
128,896,218 تومان11 %
114,717,634 تومان
دیگ چدنی استار 20_1300 پره 10 بار
دیگ چدنی استار 20_1300 پره 10 بار
251,534,558 تومان11 %
223,865,756 تومان
دیگ چدنی استار 19_1300 پره 10 بار
دیگ چدنی استار 19_1300 پره 10 بار
239,292,625 تومان11 %
212,970,436 تومان
دیگ چدنی استار 18_1300 پره 10 بار
دیگ چدنی استار 18_1300 پره 10 بار
227,050,208 تومان11 %
202,074,685 تومان
دیگ چدنی استار 17_1300 پره 10 بار
دیگ چدنی استار 17_1300 پره 10 بار
202,457,321 تومان11 %
180,187,015 تومان
دیگ چدنی استار 16_1300 پره 10 بار
دیگ چدنی استار 16_1300 پره 10 بار
184,052,110 تومان11 %
163,806,377 تومان
دیگ چدنی استار 15_1300 پره 10 بار
دیگ چدنی استار 15_1300 پره 10 بار
190,269,717 تومان11 %
169,340,048 تومان
دیگ چدنی استار 14_1300 پره 10 بار
دیگ چدنی استار 14_1300 پره 10 بار
177,973,092 تومان11 %
158,396,051 تومان
دیگ چدنی استار 13_1300 پره 10 بار
دیگ چدنی استار 13_1300 پره 10 بار
165,673,104 تومان11 %
147,449,062 تومان
دیگ چدنی استار 12_1300 پره 10 بار
دیگ چدنی استار 12_1300 پره 10 بار
153,434,292 تومان11 %
136,556,510 تومان
دیگ چدنی استار 11_1300 پره 10 بار
دیگ چدنی استار 11_1300 پره 10 بار
141,191,875 تومان11 %
125,660,768 تومان
دیگ چدنی استار 9_1300 پره 10 بار
دیگ چدنی استار 9_1300 پره 10 بار
116,599,351 تومان11 %
103,773,422 تومان
دیگ چدنی استار 8_1300 پره 10 بار
دیگ چدنی استار 8_1300 پره 10 بار
104,357,176 تومان11 %
92,877,886 تومان
دیگ چدنی  استار 7_1300 10پره بار
دیگ چدنی استار 7_1300 10پره بار
92,115,001 تومان11 %
81,982,350 تومان
دیگ چدنی سوپر هیت 19_1300 پره 6 بار
دیگ چدنی سوپر هیت 19_1300 پره 6 بار
215,733,199 تومان11 %
192,002,547 تومان
	دیگ چدنی سوپر هیت 18_1300 پره 6 بار
دیگ چدنی سوپر هیت 18_1300 پره 6 بار
204,579,661 تومان11 %
182,075,898 تومان
دیگ چدنی سوپر هیت 17_1300 پره 6 بار
دیگ چدنی سوپر هیت 17_1300 پره 6 بار
193,371,068 تومان11 %
172,100,250 تومان
دیگ چدنی سوپر هیت 16_1300 پره 6 بار
دیگ چدنی سوپر هیت 16_1300 پره 6 بار
182,162,959 تومان11 %
162,125,033 تومان
	دیگ چدنی سوپر هیت 15_1300 پره 6 بار
دیگ چدنی سوپر هیت 15_1300 پره 6 بار
171,008,453 تومان11 %
152,197,523 تومان
	دیگ چدنی سوپر هیت 14_1300 پره 6 بار
دیگ چدنی سوپر هیت 14_1300 پره 6 بار
159,854,552 تومان11 %
142,270,551 تومان
	دیگ چدنی سوپر هیت13_1300 پره 6 بار
دیگ چدنی سوپر هیت13_1300 پره 6 بار
148,646,322 تومان11 %
132,295,226 تومان
	دیگ چدنی سوپر هیت 12_1300 پره 6 بار
دیگ چدنی سوپر هیت 12_1300 پره 6 بار
137,438,213 تومان11 %
122,320,009 تومان
	دیگ چدنی سوپر هیت 11_1300 پره 6 بار
دیگ چدنی سوپر هیت 11_1300 پره 6 بار
126,284,070 تومان11 %
112,392,822 تومان
	دیگ چدنی سوپر هیت 10_1300 پره 6 بار
دیگ چدنی سوپر هیت 10_1300 پره 6 بار
115,075,598 تومان11 %
102,417,282 تومان
	دیگ چدنی سوپر هیت 9_1300 پره 6 بار
دیگ چدنی سوپر هیت 9_1300 پره 6 بار
103,922,060 تومان11 %
92,490,633 تومان
دیگ چدنی سوپر هیت 8_1300 پره 6 بار
دیگ چدنی سوپر هیت 8_1300 پره 6 بار
92,713,170 تومان11 %
82,514,721 تومان
دیگ چدنی سوپر هیت 7_1300 پره 6 بار
دیگ چدنی سوپر هیت 7_1300 پره 6 بار
81,559,929 تومان11 %
72,588,336 تومان
دیگ چدنی توربو 15 پره
دیگ چدنی توربو 15 پره
87,349,515 تومان11.5 %
77,304,320 تومان
دیگ چدنی توربو 14 پره
دیگ چدنی توربو 14 پره
81,786,930 تومان11.5 %
72,381,433 تومان
دیگ چدنی توربو 13 پره
دیگ چدنی توربو 13 پره
76,224,472 تومان11.5 %
67,458,657 تومان
دیگ چدنی توربو 12 پره
دیگ چدنی توربو 12 پره
70,739,396 تومان11.5 %
62,604,365 تومان
دیگ چدنی توربو 11 پره
دیگ چدنی توربو 11 پره
65,174,318 تومان11.5 %
57,679,271 تومان
دیگ چدنی توربو 10 پره
دیگ چدنی توربو 10 پره
59,686,495 تومان11.5 %
52,822,548 تومان
دیگ چدنی توربو 9 پره
دیگ چدنی توربو 9 پره
54,123,278 تومان11.5 %
47,899,101 تومان
دیگ چدنی توربو 8 پره
دیگ چدنی توربو 8 پره
48,561,199 تومان11.5 %
42,976,661 تومان
دیگ چدنی سوپر 6_400 پره
دیگ چدنی سوپر 6_400 پره
31,554,285 تومان12 %
27,767,770 تومان
دیگ چدنی سولار 13_400
دیگ چدنی سولار 13_400
53,545,355 تومان11.5 %
47,387,639 تومان
دیگ چدنی سولار 12_400
دیگ چدنی سولار 12_400
50,001,685 تومان11.5 %
44,251,491 تومان
دیگ چدنی سولار 11_400
دیگ چدنی سولار 11_400
46,557,053 تومان11.5 %
41,202,991 تومان
دیگ چدنی سولار 10_400
دیگ چدنی سولار 10_400
42,914,346 تومان11.5 %
37,979,196 تومان
دیگ چدنی سولار 9_400
دیگ چدنی سولار 9_400
39,469,584 تومان11.5 %
34,930,581 تومان
دیگ چدنی سولار 8_400
دیگ چدنی سولار 8_400
35,827,915 تومان11.5 %
31,707,704 تومان
دیگ چدنی سولار 7_400
دیگ چدنی سولار 7_400
32,383,023 تومان11.5 %
28,658,975 تومان
دیگ چدنی سولار 10_300
دیگ چدنی سولار 10_300
29,440,197 تومان11.5 %
26,054,574 تومان
دیگ چدنی سولار 9_300
دیگ چدنی سولار 9_300
26,997,361 تومان11.5 %
23,892,664 تومان
دیگ چدنی سولار 8_300
دیگ چدنی سولار 8_300
24,436,797 تومان11.5 %
21,626,565 تومان
دیگ چدنی سولار7_300
دیگ چدنی سولار7_300
21,993,182 تومان11.5 %
19,463,966 تومان
دیگ چدنی سولار 6_300 پره
دیگ چدنی سولار 6_300 پره
19,550,216 تومان11.5 %
17,301,941 تومان
دیگ چدنی سولار 5_300 پره
دیگ چدنی سولار 5_300 پره
16,873,221 تومان11.5 %
14,932,800 تومان
دیگ چدنی سوپر 13_400 پره
دیگ چدنی سوپر 13_400 پره
0 تومان
ناموجود
دیگ چدنی سوپر 12_400 پره
دیگ چدنی سوپر 12_400 پره
60,854,299 تومان12 %
53,551,783 تومان
دیگ چدنی سوپر 11_400 پره
دیگ چدنی سوپر 11_400 پره
56,025,499 تومان12 %
49,302,439 تومان
دیگ چدنی سوپر 10_400 پره
دیگ چدنی سوپر 10_400 پره
51,088,147 تومان12 %
44,957,569 تومان
دیگ چدنی سوپر 9_400 پره
دیگ چدنی سوپر 9_400 پره
46,259,020 تومان12 %
40,707,937 تومان
دیگ چدنی سوپر 8_400 پره
دیگ چدنی سوپر 8_400 پره
41,428,478 تومان12 %
36,457,060 تومان
دیگ چدنی سوپر 7_400 پره
دیگ چدنی سوپر 7_400 پره
36,491,685 تومان12 %
32,112,682 تومان
دیگ چدنی سوپر 5_400 پره
دیگ چدنی سوپر 5_400 پره
26,724,451 تومان12 %
23,517,516 تومان
دیگ چدنی سوپر 9_300 پره
دیگ چدنی سوپر 9_300 پره
21,973,116 تومان12 %
19,336,342 تومان
دیگ چدنی سوپر 8_300 پره
دیگ چدنی سوپر 8_300 پره
19,824,816 تومان12 %
17,445,838 تومان
دیگ چدنی سوپر 7_300 پره
دیگ چدنی سوپر 7_300 پره
17,578,308 تومان12 %
15,468,911 تومان
دیگ چدنی سوپر 6_300 پره
دیگ چدنی سوپر 6_300 پره
15,333,120 تومان12 %
13,493,145 تومان
دیگ چدنی سوپر 5_300 پره
دیگ چدنی سوپر 5_300 پره
13,184,424 تومان12 %
11,602,293 تومان
دیگ چدنی سولار 300
دیگ چدنی سولار 300
0 تومان
ناموجود
دیگ چدنی سولار 400
دیگ چدنی سولار 400
0 تومان
ناموجود
دیگ چدنی سوپر 400
دیگ چدنی سوپر 400
0 تومان
ناموجود
دیگ چدنی سوپر 300
دیگ چدنی سوپر 300
0 تومان
ناموجود
دیگ چدنی 1300
دیگ چدنی 1300
0 تومان
ناموجود

دیگ شوفاژ چدنی

دیگ شوفاژ چدنی

 دیگهای چدنی به صورت پره ای تولید می شوند. جنس پره ها از آلیاژ چدن است. آلیاژ چدن در برابر خوردگی و زنگ زدگی مقاومت خوبی دارد. دیگ های چدنی به نام های بویلر چدنی ، دیگ آبگرم ، دیگ شوفاژ ، دیگ شوفاژخونه ، دیگ موتورخانه ، دیگ استخر ، دیگ جکوزی و بویلر آبگرم نیز خوانده می شوند. بر اساس ظرفیت حرارتی تعداد پره ها متغیر است. دیگ های چدنی امروزه اکثرا بصورت سه پاس تولید می شوند. منظور از پاس این است که گازهای ناشی از احتراق مشعل که در وسط پره ها مشعل وجود دارد ، دارای گرمای زیادی است این گاز ها برای خروج مسیر رفت و برگشت را در دیگ طی می کنند تا از دیگ خارج شوند.این کار باعث افزایش راندمان حرارتی دیگ می شود.

انواع دیگ چدنی در ایران تولید می شود. تفاوت این دیگها در تعداد پره های بکار رفته در آنها و ظرفیت حرارتی آنها است. بیشترین کاربرد این دیگ ها در گرم خانه ها شوفاژخانه ها ، استخرها ، برجها و اماکنی که احتیاج به آبگرم دارند، است. دیگ های چدنی برای فشار های پایین و حداکثر 5 بار کاربرد دارند. بیشتر جهت مصارف خانگی و صنعتی سبک بکار می رود. بهتر است برای مناطق سردسیر استفاده نشود زیرا اختلاف دمای آب ممکن است باعث ترک خوردن پره ها شود. دیگهای چدنی دارای مقاومت خوبی در برابر خوردگی و زنگ زدگی هستند.

 

مزایای دیگ شوفاژ چدنی

( بویلر چدنی - دیگ آبگرم - دیگ شوفاژ - دیگ شوفاژخونه - دیگ موتورخانه - دیگ استخر - دیگ جکوزی - بویلر آبگرم)

 دیگ های چدنی ابعاد کوچکی دارند و در موتورخانه فضای کمی را اشغال می کنند.

دارای راندمان و بازده بالایی هستند.

دیگ چدنی دارای قیمت پایین تری نسبت دیگ های فولادی هستند. 

دیگ چدنی دارای مدت گارانتی و خدمات پس از فروش بیشتری نسبت به دیگ های فولادی دارند.

حمل و نقل دیگ چدنی به دلیل پره ای بودن به راحتی انجام می شود. قطعات آن جدا از هم بوده و در محل نصب و مونتاژ می شود.

در دیگ های چدنی اگر پره ای آسیب ببیند ، به راحتی قابل تعویض است.

در برابر خوردگی و زنگ زدگی مقاوم هستند.

ظرفیت حرارتی آنها با تغییر پره ها متغیر است.

معایب دیگ چدنی

 پره ها چون از جنس چدن است ممکن است در اثر فشار زیاد و گرم و سرد شدن ناگهانی ترک بخورد و آسیب ببیند.

در اثر رسوب مواد محلول در آب بر روی پره ها از راندمان دیگ کاسته می شود.

بازدهی دیگ های چدنی نسبت به دیگهای فولادی کمتر است.

پره ها نسبت به شعله مستقیم شعله حساس هستندو بایستی مشعل درست و صحیح در دیگ چدنی نصب شود.

در مناطق سردسیر چون دمای آب ورودی به دیگ خیلی پایین است ممکن است باعث ترکیدگی پره ها گردد.

هزینه نصب آن بالا است.

 

sholehbaran
sholehbaran

شرکت فنی مهندسی شعله باران نماینده رسمی شرکت صنعتی شوفاژکار و ایران رادیاتور