دیگ شوفاژ چدنی شوفاژکار
دیگ چدنی استار 10_1300 پره 10 بار
دیگ چدنی استار 10_1300 پره 10 بار
185,610,500 تومان19.2 %
149,970,000 تومان
دیگ چدنی استار 20_1300 پره 10 بار
دیگ چدنی استار 20_1300 پره 10 بار
362,209,800 تومان19.2 %
292,665,000 تومان
دیگ چدنی استار 19_1300 پره 10 بار
دیگ چدنی استار 19_1300 پره 10 بار
344,581,300 تومان19.2 %
278,420,000 تومان
دیگ چدنی استار 18_1300 پره 10 بار
دیگ چدنی استار 18_1300 پره 10 بار
326,952,200 تومان19.2 %
264,177,000 تومان
دیگ چدنی استار 17_1300 پره 10 بار
دیگ چدنی استار 17_1300 پره 10 بار
309,245,300 تومان19.2 %
249,870,000 تومان
دیگ چدنی استار 16_1300 پره 10 بار
دیگ چدنی استار 16_1300 پره 10 بار
291,538,600 تومان19.2 %
235,563,000 تومان
دیگ چدنی استار 15_1300 پره 10 بار
دیگ چدنی استار 15_1300 پره 10 بار
273,988,300 تومان19.2 %
221,380,000 تومان
دیگ چدنی استار 14_1300 پره 10 بار
دیگ چدنی استار 14_1300 پره 10 بار
256,281,200 تومان19.2 %
207,075,000 تومان
دیگ چدنی استار 13_1300 پره 10 بار
دیگ چدنی استار 13_1300 پره 10 بار
238,573,600 تومان19.2 %
192,770,000 تومان
دیگ چدنی استار 12_1300 پره 10 بار
دیگ چدنی استار 12_1300 پره 10 بار
220,945,400 تومان19.2 %
178,525,000 تومان
دیگ چدنی استار 11_1300 پره 10 بار
دیگ چدنی استار 11_1300 پره 10 بار
203,316,400 تومان19.2 %
164,280,000 تومان
دیگ چدنی استار 9_1300 پره 10 بار
دیگ چدنی استار 9_1300 پره 10 بار
167,903,200 تومان19.2 %
135,665,000 تومان
دیگ چدنی استار 8_1300 پره 10 بار
دیگ چدنی استار 8_1300 پره 10 بار
150,274,300 تومان19.2 %
121,421,000 تومان
دیگ چدنی  استار 7_1300 10پره بار
دیگ چدنی استار 7_1300 10پره بار
132,645,600 تومان19.2 %
107,177,000 تومان
دیگ چدنی شوفاژکار مدل20_1300پره سوپر هیت 6 بار
دیگ چدنی شوفاژکار مدل20_1300پره سوپر هیت 6 بار
326,717,400 تومان19.2 %
263,987,000 تومان
دیگ چدنی سوپر هیت 19_1300 پره 6 بار
دیگ چدنی سوپر هیت 19_1300 پره 6 بار
310,655,800 تومان19.2 %
251,010,000 تومان
	دیگ چدنی سوپر هیت 18_1300 پره 6 بار
دیگ چدنی سوپر هیت 18_1300 پره 6 بار
294,594,700 تومان19.2 %
238,032,000 تومان
دیگ چدنی سوپر هیت 17_1300 پره 6 بار
دیگ چدنی سوپر هیت 17_1300 پره 6 بار
278,454,400 تومان19.2 %
224,990,000 تومان
دیگ چدنی سوپر هیت 16_1300 پره 6 بار
دیگ چدنی سوپر هیت 16_1300 پره 6 بار
262,314,700 تومان19.2 %
211,950,000 تومان
	دیگ چدنی سوپر هیت 15_1300 پره 6 بار
دیگ چدنی سوپر هیت 15_1300 پره 6 بار
246,252,200 تومان19.2 %
198,971,000 تومان
	دیگ چدنی سوپر هیت 14_1300 پره 6 بار
دیگ چدنی سوپر هیت 14_1300 پره 6 بار
230,190,600 تومان19.2 %
185,995,000 تومان
	دیگ چدنی سوپر هیت13_1300 پره 6 بار
دیگ چدنی سوپر هیت13_1300 پره 6 بار
214,050,700 تومان19.2 %
172,950,000 تومان
	دیگ چدنی سوپر هیت 12_1300 پره 6 بار
دیگ چدنی سوپر هیت 12_1300 پره 6 بار
197,911,000 تومان19.2 %
159,910,000 تومان
	دیگ چدنی سوپر هیت 11_1300 پره 6 بار
دیگ چدنی سوپر هیت 11_1300 پره 6 بار
181,849,100 تومان19.2 %
146,935,000 تومان
	دیگ چدنی سوپر هیت 10_1300 پره 6 بار
دیگ چدنی سوپر هیت 10_1300 پره 6 بار
165,708,800 تومان19.2 %
133,890,000 تومان
	دیگ چدنی سوپر هیت 9_1300 پره 6 بار
دیگ چدنی سوپر هیت 9_1300 پره 6 بار
149,647,800 تومان19.2 %
120,915,000 تومان
دیگ چدنی سوپر هیت 8_1300 پره 6 بار
دیگ چدنی سوپر هیت 8_1300 پره 6 بار
133,507,000 تومان19.2 %
107,875,000 تومان
دیگ چدنی سوپر هیت 7_1300 پره 6 بار
دیگ چدنی سوپر هیت 7_1300 پره 6 بار
117,446,300 تومان19.2 %
94,896,000 تومان
دیگ چدنی توربو 15 پره
دیگ چدنی توربو 15 پره
125,783,300 تومان19.2 %
101,632,000 تومان
دیگ چدنی توربو 14 پره
دیگ چدنی توربو 14 پره
117,773,200 تومان19.2 %
95,160,000 تومان
دیگ چدنی توربو 13 پره
دیگ چدنی توربو 13 پره
109,763,300 تومان19.2 %
88,688,000 تومان
دیگ چدنی توربو 12 پره
دیگ چدنی توربو 12 پره
101,860,400 تومان19.2 %
82,300,000 تومان
دیگ چدنی توربو 11 پره
دیگ چدنی توربو 11 پره
93,851,000 تومان19.43 %
75,613,000 تومان
دیگ چدنی توربو 10 پره
دیگ چدنی توربو 10 پره
85,948,600 تومان19.2 %
69,446,000 تومان
دیگ چدنی توربو 9 پره
دیگ چدنی توربو 9 پره
77,937,600 تومان19.2 %
62,973,000 تومان
دیگ چدنی توربو 8 پره
دیگ چدنی توربو 8 پره
69,628,100 تومان19.2 %
56,260,000 تومان
دیگ چدنی سوپر 6_400 پره
دیگ چدنی سوپر 6_400 پره
43,544,900 تومان19.2 %
35,184,000 تومان
دیگ چدنی سولار 13_400
دیگ چدنی سولار 13_400
68,966,500 تومان14.5 %
58,966,000 تومان
دیگ چدنی سولار 12_400
دیگ چدنی سولار 12_400
64,402,200 تومان14.5 %
55,063,000 تومان
دیگ چدنی سولار 11_400
دیگ چدنی سولار 11_400
59,965,600 تومان14.5 %
51,270,000 تومان
دیگ چدنی سولار 10_400
دیگ چدنی سولار 10_400
55,273,600 تومان14.5 %
47,258,000 تومان
دیگ چدنی سولار 9_400
دیگ چدنی سولار 9_400
50,836,800 تومان14.5 %
43,465,000 تومان
دیگ چدنی سولار 8_400
دیگ چدنی سولار 8_400
46,146,400 تومان14.5 %
39,455,000 تومان
دیگ چدنی سولار 7_400
دیگ چدنی سولار 7_400
41,709,400 تومان14.5 %
35,660,000 تومان
دیگ چدنی سولار 10_300
دیگ چدنی سولار 10_300
37,918,900 تومان14.5 %
32,420,000 تومان
دیگ چدنی سولار 9_300
دیگ چدنی سولار 9_300
34,772,600 تومان14.5 %
29,730,000 تومان
دیگ چدنی سولار 8_300
دیگ چدنی سولار 8_300
31,474,600 تومان14.5 %
26,910,000 تومان
دیگ چدنی سولار7_300
دیگ چدنی سولار7_300
28,327,300 تومان14.5 %
24,220,000 تومان
دیگ چدنی سولار 6_300 پره
دیگ چدنی سولار 6_300 پره
25,180,600 تومان14.5 %
21,530,000 تومان
دیگ چدنی سولار 5_300 پره
دیگ چدنی سولار 5_300 پره
21,732,700 تومان14.51 %
18,580,000 تومان
دیگ چدنی سوپر 13_400 پره
دیگ چدنی سوپر 13_400 پره
0 تومان
ناموجود
دیگ چدنی سوپر 12_400 پره
دیگ چدنی سوپر 12_400 پره
83,979,800 تومان19.2 %
67,855,000 تومان
دیگ چدنی سوپر 11_400 پره
دیگ چدنی سوپر 11_400 پره
77,315,300 تومان19.2 %
62,470,000 تومان
دیگ چدنی سوپر 10_400 پره
دیگ چدنی سوپر 10_400 پره
70,501,600 تومان19.2 %
56,965,000 تومان
دیگ چدنی سوپر 9_400 پره
دیگ چدنی سوپر 9_400 پره
63,837,500 تومان19.2 %
51,580,000 تومان
دیگ چدنی سوپر 8_400 پره
دیگ چدنی سوپر 8_400 پره
57,171,400 تومان19.2 %
46,194,000 تومان
دیگ چدنی سوپر 7_400 پره
دیگ چدنی سوپر 7_400 پره
50,358,600 تومان19.2 %
40,689,000 تومان
دیگ چدنی سوپر 5_400 پره
دیگ چدنی سوپر 5_400 پره
36,879,800 تومان19.2 %
29,798,000 تومان
دیگ چدنی سوپر 9_300 پره
دیگ چدنی سوپر 9_300 پره
30,322,900 تومان19.2 %
24,500,000 تومان
دیگ چدنی سوپر 8_300 پره
دیگ چدنی سوپر 8_300 پره
27,358,200 تومان19.2 %
22,105,000 تومان
دیگ چدنی سوپر 7_300 پره
دیگ چدنی سوپر 7_300 پره
24,258,000 تومان19.2 %
19,600,000 تومان
دیگ چدنی سوپر 6_300 پره
دیگ چدنی سوپر 6_300 پره
21,159,700 تومان19.19 %
17,100,000 تومان
دیگ چدنی سوپر 5_300 پره
دیگ چدنی سوپر 5_300 پره
18,194,500 تومان19.21 %
14,700,000 تومان
دیگ چدنی سولار 300
دیگ چدنی سولار 300
0 تومان
ناموجود
دیگ چدنی سولار 400
دیگ چدنی سولار 400
0 تومان
ناموجود
دیگ چدنی سوپر 400
دیگ چدنی سوپر 400
0 تومان
ناموجود
دیگ چدنی سوپر 300
دیگ چدنی سوپر 300
0 تومان
ناموجود
دیگ چدنی 1300
دیگ چدنی 1300
0 تومان
ناموجود

دیگ شوفاژ چدنی شوفاژکار

دیگ شوفاژ چدنی شوفاژکار ( بویلر چدنی شوفاژکار)

این شرکت نماینده رسمی شرکت شوفاژکار بوده و تمامی خدمات گارانتی ، کارشناسی ، نصب و حمل رایگان بوده و در اسرع وقت به مشتریان ارائه می گردد.

تمامی دیگ های شوفاژکار که از این شرکت خریداری شوند توسط این شرکت نصب و دارای گارانتی 10 ساله معتبر می باشند.

در صورت ترکیدن پره دیگها اگر گارانتی دو ساله شرکت تمام نشده باشد با کارشناسی اگر شامل گارانتی شود و شرایط مندرج در گارانتی را دارا باشد بدون دریافت هیچ هزینه ای تعویض می گردد.

چرا دیگ چدنی و چرا دیگ چدنی شوفاژکار

1- دیگ چدنی شوفاژکار با راندمان بالا و ابعاد کوچک و پرپره بودن دیگ در ایران است.

2- دارای گواهینامه استاندارد CE اروپا می باشد.

3- حمل و نقل آسان به دلیل پره پره بودن و سبک بودن به راحتی حمل می شود.

4- امکان تعویض پره معیوب به راحتی

5- مهمترین نکته ای که در مورد دیگ چدنی باید بدانیم این که دیگ چدنی برای ارتفاع خاص طراحی شده و محدودیت ارتفاع از 6 بار به 10 بار ارتفاع را ارد . دیگ 1300 استار برای ساختمان تا ارتفاع 100 متر مجاز است.

6- دیگ چدنی شوفاژکار از جنس آلیاژ چدن آتش خوار بوده و در برابر اکسید شدن و عوامل شیمیایی و همچنین رطونت و میعانات از احتراق مقاوم است.

 محاسبه قدرت دیگ چدنی ( بویلر چدنی )

برای محاسبه تقریبی قدرت دیگ چدنی به نکات عملی زیر توجه شود :

ابتدا مساحت هر واحد مسکونی را در عدد 100 (کیلو کالری) ضرب نموده و سپس برای هر واحد مسکونی 600 (کیلو کالری) به جهت تامین آبگرم مصرفی را جمع نمود عدد بدست آمده را 15 درصد اضافه می کنیم ظرفیت دیگها بدست می آید و همچنین ظرفیت برای مشعل نیز صادق است.

مثال : یک ساختمان با 14 واحد و 1400 متر مربع چه دیگی نیاز دارد؟

(1400 * 100) + (6000 * 14)  = 140000 + 84000 = 224000 کیلو کالری

وظرفیت دیگی که به این عدد نزدیک باشد دیگ مورد نیاز این ساختمان می باشد. برای سهولت محاسبه به عبارتی محاسبه سریع و سر انگشتی می توان از روش زیر استفاده نمود :

برای هر متر مربع بین 120-200 کیلو کالری بر حسب منطقه گرم ، معتدل و سردسیر انتخاب کرد.

مثال : یک ساختمان مسکونی سردسیر به متراژ 1000 متر چند کیلو کالری نیاز دارد ؟

1000 * 200 = 200000 k cal/h

این ساختمان به جهت تامین گرمایش ساختمان و آبگرم مصرفی دیگ به ظرفیت 200000 کیلو کالری نیاز دارد.

برای دیگهای شوفاژکار به دلیل داشتن محفظه احتراق خاص ، بهتر است که ظرفیت مشعل هم اندازه ظرفیت دیگ یا اینکه 10 درصد کمتر باشد.

دیگ های چدنی جایگزین خوبی برای دیگهای فولادی فرسوده است و به راحتی می توان آنرا تعویض کرد . در تهران و شهرهای بزرگ دهها مورد از سوراخ شدن دیگهای فولادی و غیر قابل استفاده بودن این دیگها اتفاق افتاده است که بجای آن از دیگهای 1300 استار 10 بار شوفاژکار استفاده شده است . با تماس با این شرکت این پروژه ها قابل باز بینی است.

مهمترین عواملی که باعث طول عمر دیگ چدنی شوفاژکار می شود :

 1- نصب حتما توسط نصاب مجاز شرکت

2- انتخاب درست مشعل متناسب با ظرفیت دیگ بطوری که حداکثر ظرفیت مشعل باید با ظرفیت دیگ برابر یا کمتر باشد در این صورت اسیب دیدگی دیگ توسط مشعل به حداقل کاهش می یابد.

3- انتخاب دیگ مناسب با ظرفیت ساختمانی و آب استخر و جکوزی

4- تنظیم شعله مشعل بطوریکه شعله دقیقا در مرکز کوره قرار گیرد و 3/4 طول دیگ را پوشش دهد نه بیشتر.

5- استفاده از سختی گیر مغناطیسی ، رزینی و الکترومغناطیسی یا الکتریکی

6- آب بندی کامل پره ها و رعایت تمامی اصول نصب ( شرکت شوفاژکار ) از قبیل داشتن فونداسیون برای دیگ ، داشتن شاسی زیر دیگ ، نصب شید حرارتی ، نصب آب پخش کن.

7- گارانتی کلیه دیگهای چدنی شوفازکار در صورت نصب توسط نصاب مجاز.

8- اگر دیگ توسط نصاب غیر مجاز نصب گردد ، مشتری با تماس با ما 88345322-021  یا 09121885706 با اعزام کارشناس در صورت نصب با واریز 55000 تومان دیگ شامل گارانتی می باشد.

دیگ های چدنی شوفاژکار به صورت قطعات از هم جدا در داخل کارتن های مخصوص به مشتری ارائه می گردد. سپس کارشناسان شرکت شعله باران جهت بازدید محل نصب اعزام می شوند. کار مونتاژ و سر هم بندی بایستی توسط کارشناس مجرب و درست و اصولی انجام گیرد. دیگهای چدنی شوفاژکار دارای حجم کم ولی کارآیی بالا هستند. در صورت آسیب دیدگی و معیوب شدن هر پره به آسانی تعویض می شوند. با کم و زیاد کردن پره ها می توان ظرفیت حرارتی مطلوب را بدست آورد.

دیگ چدنی شوفاژکار
 
 

بیشتر بدانید

نکات مهم در مونتاژ دیگ چدنی شوفاژکار

نکات مهم در مونتاژ دیگ چدنی شوفاژکار

دیگهای چدنی معمولا بصورت پره های جدا از هم ساخته می شوند پره های ابتدا و انتهای آن مختلف و پره های وسط یکسان هستند و قیمت تمامی پره های وسط یکسان بوده ولی پره عقب و جلو فرق می کند برای اتصال پره ها به هم از قطعه ای بنام بوش استفاده می شود که سطح خارجی آن بصورت دو مخروط ناقص تراشیده شده است که موقع جا زدن باید آنرا ضد زنگ و یا به سرنگ آغشته شود تا محل اتصال آببندی شود. دیگهای چدنی پره ای قابلیت کار با سوخت های گاز و گازوئیل در فشار کار تا 10 اتمسفر و حداکثر دمای 95 درجه سانتی گراد برای آب خروجی را دارا می باشد.

 

انواع دیگ چدنی براساس تعداد مسیر های گاز خروجی

انواع دیگ چدنی براساس تعداد مسیر های گاز خروجی

در دیگ های چدنی  گرمای حاص از احتراق مشعل باعث گرم شدن آب داخل دیگ می شود. گرمای زیادی از طریق دودکش از دیگ آبگرم خارج می شود. برای بالا بردن بازده دیگ چدنی ، دیگ ها را طوری طراحی می کنند که گاز های خروجی در داخل دیگ چدنی چندین مسیر را طی کند که گرمای گاز های خروجی بیشتر توسط آب داخل دیگ جذب شود.  دیگ چدنی براساس تعداد مسیر های گاز خروجی به چند دسته تقسیم می شوند.

 

 

sholehbaran
sholehbaran

شرکت فنی مهندسی شعله باران نماینده رسمی شرکت صنعتی شوفاژکار و ایران رادیاتور