دیگ شوفاژ چدنی شوفاژکار
دیگ چدنی استار 10_1300 پره 10 بار
دیگ چدنی استار 10_1300 پره 10 بار
106,525,84395,873,258 تومان
10 %
دیگ چدنی استار 20_1300 پره 10 بار
دیگ چدنی استار 20_1300 پره 10 بار
207,879,750187,091,775 تومان
10 %
دیگ چدنی استار 19_1300 پره 10 بار
دیگ چدنی استار 19_1300 پره 10 بار
197,762,418177,986,176 تومان
10 %
دیگ چدنی استار 18_1300 پره 10 بار
دیگ چدنی استار 18_1300 پره 10 بار
187,644,837168,880,353 تومان
10 %
دیگ چدنی استار 17_1300 پره 10 بار
دیگ چدنی استار 17_1300 پره 10 بار
177,482,421159,734,178 تومان
10 %
دیگ چدنی استار 16_1300 پره 10 بار
دیگ چدنی استار 16_1300 پره 10 بار
167,320,128150,588,115 تومان
10 %
دیگ چدنی استار 15_1300 پره 10 بار
دیگ چدنی استار 15_1300 پره 10 بار
157,247,632141,522,869 تومان
10 %
دیگ چدنی استار 14_1300 پره 10 بار
دیگ چدنی استار 14_1300 پره 10 بار
147,085,216132,376,694 تومان
10 %
دیگ چدنی استار 13_1300 پره 10 بار
دیگ چدنی استار 13_1300 پره 10 بار
136,922,427123,230,184 تومان
10 %
دیگ چدنی استار 12_1300 پره 10 بار
دیگ چدنی استار 12_1300 پره 10 بار
126,805,219114,124,697 تومان
10 %
دیگ چدنی استار 11_1300 پره 10 بار
دیگ چدنی استار 11_1300 پره 10 بار
116,687,514105,018,763 تومان
10 %
دیگ چدنی استار 9_1300 پره 10 بار
دیگ چدنی استار 9_1300 پره 10 بار
96,363,05486,726,748 تومان
10 %
دیگ چدنی استار 8_1300 پره 10 بار
دیگ چدنی استار 8_1300 پره 10 بار
86,245,59777,621,038 تومان
10 %
دیگ چدنی  استار 7_1300 10پره بار
دیگ چدنی استار 7_1300 10پره بار
76,128,14168,515,327 تومان
10 %
دیگ چدنی سوپر هیت 19_1300 پره 6 بار
دیگ چدنی سوپر هیت 19_1300 پره 6 بار
178,291,956160,462,760 تومان
10 %
	دیگ چدنی سوپر هیت 18_1300 پره 6 بار
دیگ چدنی سوپر هیت 18_1300 پره 6 بار
169,074,081152,166,672 تومان
10 %
دیگ چدنی سوپر هیت 17_1300 پره 6 بار
دیگ چدنی سوپر هیت 17_1300 پره 6 بار
159,810,872143,829,785 تومان
10 %
دیگ چدنی سوپر هیت 16_1300 پره 6 بار
دیگ چدنی سوپر هیت 16_1300 پره 6 بار
150,547,912135,493,121 تومان
10 %
	دیگ چدنی سوپر هیت 15_1300 پره 6 بار
دیگ چدنی سوپر هیت 15_1300 پره 6 بار
141,329,291127,196,362 تومان
10 %
	دیگ چدنی سوپر هیت 14_1300 پره 6 بار
دیگ چدنی سوپر هیت 14_1300 پره 6 بار
132,111,167118,900,050 تومان
10 %
	دیگ چدنی سوپر هیت13_1300 پره 6 بار
دیگ چدنی سوپر هیت13_1300 پره 6 بار
122,848,207110,563,386 تومان
10 %
	دیگ چدنی سوپر هیت 12_1300 پره 6 بار
دیگ چدنی سوپر هیت 12_1300 پره 6 بار
113,585,371102,226,834 تومان
10 %
دیگ چدنی توربو 15 پره
دیگ چدنی توربو 15 پره
69,050,97762,145,879 تومان
10 %
دیگ چدنی توربو 14 پره
دیگ چدنی توربو 14 پره
64,653,67658,188,308 تومان
10 %
دیگ چدنی توربو 13 پره
دیگ چدنی توربو 13 پره
60,256,49954,230,849 تومان
10 %
دیگ چدنی توربو 12 پره
دیگ چدنی توربو 12 پره
55,918,06950,326,262 تومان
10 %
دیگ چدنی توربو 11 پره
دیگ چدنی توربو 11 پره
51,521,14046,369,026 تومان
10 %
دیگ چدنی توربو 10 پره
دیگ چدنی توربو 10 پره
47,183,08342,464,774 تومان
10 %
دیگ چدنی توربو 9 پره
دیگ چدنی توربو 9 پره
42,785,16138,506,645 تومان
10 %
دیگ چدنی توربو 8 پره
دیگ چدنی توربو 8 پره
38,388,23234,549,409 تومان
10 %
دیگ چدنی سوپر 6_400 پره
دیگ چدنی سوپر 6_400 پره
22,284,07420,055,667 تومان
10 %
دیگ چدنی سولار 13_400
دیگ چدنی سولار 13_400
41,252,21337,126,992 تومان
10 %
دیگ چدنی سولار 12_400
دیگ چدنی سولار 12_400
38,522,17634,669,959 تومان
10 %
دیگ چدنی سولار 11_400
دیگ چدنی سولار 11_400
35,868,31632,281,484 تومان
10 %
دیگ چدنی سولار 10_400
دیگ چدنی سولار 10_400
33,061,70629,755,535 تومان
10 %
دیگ چدنی سولار 9_400
دیگ چدنی سولار 9_400
30,407,97827,367,180 تومان
10 %
دیگ چدنی سولار 8_400
دیگ چدنی سولار 8_400
27,602,42624,842,183 تومان
10 %
دیگ چدنی سولار 7_400
دیگ چدنی سولار 7_400
24,948,43322,453,590 تومان
10 %
دیگ چدنی سولار 10_300
دیگ چدنی سولار 10_300
22,681,27120,413,144 تومان
10 %
دیگ چدنی سولار 9_300
دیگ چدنی سولار 9_300
20,799,22218,719,299 تومان
10 %
دیگ چدنی سولار 8_300
دیگ چدنی سولار 8_300
18,826,00016,943,000 تومان
10 %
دیگ چدنی سولار7_300
دیگ چدنی سولار7_300
16,943,87015,249,483 تومان
10 %
دیگ چدنی سولار 6_300 پره
دیگ چدنی سولار 6_300 پره
15,061,82013,555,638 تومان
10 %
دیگ چدنی سولار 5_300 پره
دیگ چدنی سولار 5_300 پره
12,999,38111,699,443 تومان
10 %
دیگ چدنی سوپر 13_400 پره
دیگ چدنی سوپر 13_400 پره
46,463,00041,816,000 تومان
10 %
دیگ چدنی سوپر 12_400 پره
دیگ چدنی سوپر 12_400 پره
42,976,18038,678,562 تومان
10 %
دیگ چدنی سوپر 11_400 پره
دیگ چدنی سوپر 11_400 پره
39,566,07235,609,464 تومان
10 %
دیگ چدنی سوپر 10_400 پره
دیگ چدنی سوپر 10_400 پره
36,079,19832,471,278 تومان
10 %
دیگ چدنی سوپر 9_400 پره
دیگ چدنی سوپر 9_400 پره
32,668,83229,401,948 تومان
10 %
دیگ چدنی سوپر 8_400 پره
دیگ چدنی سوپر 8_400 پره
29,257,43526,331,691 تومان
10 %
دیگ چدنی سوپر 7_400 پره
دیگ چدنی سوپر 7_400 پره
25,770,94823,193,853 تومان
10 %
دیگ چدنی سوپر 5_400 پره
دیگ چدنی سوپر 5_400 پره
18,873,19216,985,873 تومان
10 %
دیگ چدنی سوپر 9_300 پره
دیگ چدنی سوپر 9_300 پره
16,646,36914,981,732 تومان
10 %
دیگ چدنی سوپر 8_300 پره
دیگ چدنی سوپر 8_300 پره
15,018,72413,516,851 تومان
10 %
دیگ چدنی سوپر 7_300 پره
دیگ چدنی سوپر 7_300 پره
13,316,88911,985,200 تومان
10 %
دیگ چدنی سوپر 6_300 پره
دیگ چدنی سوپر 6_300 پره
11,615,95610,454,361 تومان
10 %
دیگ چدنی سوپر 5_300 پره
دیگ چدنی سوپر 5_300 پره
9,988,1828,989,364 تومان
10 %

دیگ شوفاژ چدنی شوفاژکار

دیگ شوفاژ چدنی شوفاژکار ( بویلر چدنی شوفاژکار)

این شرکت نماینده رسمی شرکت شوفاژکار بوده و تمامی خدمات گارانتی ، کارشناسی ، نصب و حمل رایگان بوده و در اسرع وقت به مشتریان ارائه می گردد.

تمامی دیگ های شوفاژکار که از این شرکت خریداری شوند توسط این شرکت نصب و دارای گارانتی 10 ساله معتبر می باشند.

در صورت ترکیدن پره دیگها اگر گارانتی دو ساله شرکت تمام نشده باشد با کارشناسی اگر شامل گارانتی شود و شرایط مندرج در گارانتی را دارا باشد بدون دریافت هیچ هزینه ای تعویض می گردد.

چرا دیگ چدنی و چرا دیگ چدنی شوفاژکار

1- دیگ چدنی شوفاژکار با راندمان بالا و ابعاد کوچک و پرپره بودن دیگ در ایران است.

2- دارای گواهینامه استاندارد CE اروپا می باشد.

3- حمل و نقل آسان به دلیل پره پره بودن و سبک بودن به راحتی حمل می شود.

4- امکان تعویض پره معیوب به راحتی

5- مهمترین نکته ای که در مورد دیگ چدنی باید بدانیم این که دیگ چدنی برای ارتفاع خاص طراحی شده و محدودیت ارتفاع از 6 بار به 10 بار ارتفاع را ارد . دیگ 1300 استار برای ساختمان تا ارتفاع 100 متر مجاز است.

6- دیگ چدنی شوفاژکار از جنس آلیاژ چدن آتش خوار بوده و در برابر اکسید شدن و عوامل شیمیایی و همچنین رطونت و میعانات از احتراق مقاوم است.

 محاسبه قدرت دیگ چدنی ( بویلر چدنی )

برای محاسبه تقریبی قدرت دیگ چدنی به نکات عملی زیر توجه شود :

ابتدا مساحت هر واحد مسکونی را در عدد 100 (کیلو کالری) ضرب نموده و سپس برای هر واحد مسکونی 600 (کیلو کالری) به جهت تامین آبگرم مصرفی را جمع نمود عدد بدست آمده را 15 درصد اضافه می کنیم ظرفیت دیگها بدست می آید و همچنین ظرفیت برای مشعل نیز صادق است.

مثال : یک ساختمان با 14 واحد و 1400 متر مربع چه دیگی نیاز دارد؟

(1400 * 100) + (6000 * 14)  = 140000 + 84000 = 224000 کیلو کالری

وظرفیت دیگی که به این عدد نزدیک باشد دیگ مورد نیاز این ساختمان می باشد. برای سهولت محاسبه به عبارتی محاسبه سریع و سر انگشتی می توان از روش زیر استفاده نمود :

برای هر متر مربع بین 120-200 کیلو کالری بر حسب منطقه گرم ، معتدل و سردسیر انتخاب کرد.

مثال : یک ساختمان مسکونی سردسیر به متراژ 1000 متر چند کیلو کالری نیاز دارد ؟

1000 * 200 = 200000 k cal/h

این ساختمان به جهت تامین گرمایش ساختمان و آبگرم مصرفی دیگ به ظرفیت 200000 کیلو کالری نیاز دارد.

برای دیگهای شوفاژکار به دلیل داشتن محفظه احتراق خاص ، بهتر است که ظرفیت مشعل هم اندازه ظرفیت دیگ یا اینکه 10 درصد کمتر باشد.

دیگ های چدنی جایگزین خوبی برای دیگهای فولادی فرسوده است و به راحتی می توان آنرا تعویض کرد . در تهران و شهرهای بزرگ دهها مورد از سوراخ شدن دیگهای فولادی و غیر قابل استفاده بودن این دیگها اتفاق افتاده است که بجای آن از دیگهای 1300 استار 10 بار شوفاژکار استفاده شده است . با تماس با این شرکت این پروژه ها قابل باز بینی است.

مهمترین عواملی که باعث طول عمر دیگ چدنی شوفاژکار می شود :

 1- نصب حتما توسط نصاب مجاز شرکت

2- انتخاب درست مشعل متناسب با ظرفیت دیگ بطوری که حداکثر ظرفیت مشعل باید با ظرفیت دیگ برابر یا کمتر باشد در این صورت اسیب دیدگی دیگ توسط مشعل به حداقل کاهش می یابد.

3- انتخاب دیگ مناسب با ظرفیت ساختمانی و آب استخر و جکوزی

4- تنظیم شعله مشعل بطوریکه شعله دقیقا در مرکز کوره قرار گیرد و 3/4 طول دیگ را پوشش دهد نه بیشتر.

5- استفاده از سختی گیر مغناطیسی ، رزینی و الکترومغناطیسی یا الکتریکی

6- آب بندی کامل پره ها و رعایت تمامی اصول نصب ( شرکت شوفاژکار ) از قبیل داشتن فونداسیون برای دیگ ، داشتن شاسی زیر دیگ ، نصب شید حرارتی ، نصب آب پخش کن.

7- گارانتی کلیه دیگهای چدنی شوفازکار در صورت نصب توسط نصاب مجاز.

8- اگر دیگ توسط نصاب غیر مجاز نصب گردد ، مشتری با تماس با ما 88345322-021  یا 09121885706 با اعزام کارشناس در صورت نصب با واریز 55000 تومان دیگ شامل گارانتی می باشد.

دیگ های چدنی شوفاژکار به صورت قطعات از هم جدا در داخل کارتن های مخصوص به مشتری ارائه می گردد. سپس کارشناسان شرکت شعله باران جهت بازدید محل نصب اعزام می شوند. کار مونتاژ و سر هم بندی بایستی توسط کارشناس مجرب و درست و اصولی انجام گیرد. دیگهای چدنی شوفاژکار دارای حجم کم ولی کارآیی بالا هستند. در صورت آسیب دیدگی و معیوب شدن هر پره به آسانی تعویض می شوند. با کم و زیاد کردن پره ها می توان ظرفیت حرارتی مطلوب را بدست آورد.

دیگ چدنی شوفاژکار
 
 

بیشتر بدانید

نکات مهم در مونتاژ دیگ چدنی شوفاژکار

نکات مهم در مونتاژ دیگ چدنی شوفاژکار

دیگهای چدنی معمولا بصورت پره های جدا از هم ساخته می شوند پره های ابتدا و انتهای آن مختلف و پره های وسط یکسان هستند و قیمت تمامی پره های وسط یکسان بوده ولی پره عقب و جلو فرق می کند برای اتصال پره ها به هم از قطعه ای بنام بوش استفاده می شود که سطح خارجی آن بصورت دو مخروط ناقص تراشیده شده است که موقع جا زدن باید آنرا ضد زنگ و یا به سرنگ آغشته شود تا محل اتصال آببندی شود. دیگهای چدنی پره ای قابلیت کار با سوخت های گاز و گازوئیل در فشار کار تا 10 اتمسفر و حداکثر دمای 95 درجه سانتی گراد برای آب خروجی را دارا می باشد.

 

انواع دیگ چدنی براساس تعداد مسیر های گاز خروجی

انواع دیگ چدنی براساس تعداد مسیر های گاز خروجی

در دیگ های چدنی  گرمای حاص از احتراق مشعل باعث گرم شدن آب داخل دیگ می شود. گرمای زیادی از طریق دودکش از دیگ آبگرم خارج می شود. برای بالا بردن بازده دیگ چدنی ، دیگ ها را طوری طراحی می کنند که گاز های خروجی در داخل دیگ چدنی چندین مسیر را طی کند که گرمای گاز های خروجی بیشتر توسط آب داخل دیگ جذب شود.  دیگ چدنی براساس تعداد مسیر های گاز خروجی به چند دسته تقسیم می شوند.

 

 

sholehbaran
sholehbaran

شرکت فنی مهندسی شعله باران نماینده رسمی شرکت صنعتی شوفاژکار و ایران رادیاتور